Biuro Obsługi Zamówień 33 497 77 77 lub sklep@polimet.com.pl

Koszyk
 
Certyfikat Uczciwy Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu  teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 
 4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2) Sprzedawca: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003533, NIP 5470086786, REGON  070008398, e-mail: biuro@polimet.com.pl, tel. 33 4977 777

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony  przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://e-polimet.com.pl/, w ramach którego  Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży  za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w  szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

7) Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym  przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym  gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie;

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez  Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie  Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków  komunikacji technicznej;

12) Newsletter – bezpłatna Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez  Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim  korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych  wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub  promocjach w Sklepie;

13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wynikającej z CEIDG.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej sklep@polimet.com.pl, numer telefonu +48 33 4977 716. Sprzedawca udostępnia także inną formę komunikacji online tj. formularz kontaktowy w e-sklepie.
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1)  Sklep Internetowy,

2)  Newsletter,

3) Konto.

 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta  poczty elektronicznej. 
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie  z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania  lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newletter’a  lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.
 6. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 7. Punkt kontaktowy Sprzedawcy umożliwiający bezpośrednią komunikację na potrzeby Rozporządzenia 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) to: adres poczty elektronicznej aneta.leszczynska@polimet.com.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z  4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1)  Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub  organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów  przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i  innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  prawa.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 2. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,  usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony  swoich praw.

 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 3. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) firmie hostingowej,

2) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

3) dostawcy usług internetowych,

4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§1. Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych,  przekazywania informacji handlowych. 
 2. Sprzedawca dokonuje weryfikacji podanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym danych i następnie dokonuje aktywacji Konta Klienta.
 3. Hasło oraz login mają charakter poufny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, a także zawierać cyfry i znaki specjalne.
 4. Sklep oferuje dwa rodzaje Kont:

  1) Konto indywidualne – dla Klientów będących Konsumentami oraz dla Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach Konsumenta,

  2) Konto firma (konto Biznes) – dla podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego oraz osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

 5. Konto indywidualne umożliwia Klientowi w szczególności: składanie zamówień, przeglądanie faktur VAT, przeglądanie historii złożonych zamówień, dokonywanie rozrachunków z dokonanych Zamówień.  Konto firma (Konto Biznes) umożliwia dodatkowo zamawianie Towarów dostępnych tylko na zamówienie oraz składanie zapytań ofertowych.
 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@polimet.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała.

§2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez opcję rezygnacji z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: newsletter@polimet.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe.
 3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w Rozdziale 6 Regulaminu.
 4. Usługi posprzedażowe nie są świadczone.

§2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. W przypadku żądania dostawy Towaru na adres inny, niż wskazany podczas Rejestracji, Klient wpisuje nowy adres dostawy przesyłki w Formularzu. Wprowadzenie nowego adresu przesyłki nie ma  wpływu na Dane znajdujące się w Panelu klienta (Konto).
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)  oznaczonego „Kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) w przypadku dostępności towaru na magazynie wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku oznaczenia dostępności towaru jako: „chwilowy brak na magazynie” lub „towar dostępny na zamówienie” czas realizacji może wynosić od 2 dni roboczych do 2 miesięcy w zależności od dostępności Towaru u producenta.

§3. Płatności

 1. Sprzedawca wskazuje w Sklepie ceny netto i brutto Towaru. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie  składania Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia § 4punkt 4 Regulaminu.
 3. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient  powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia  następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza  należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.  Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy  odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.  4. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie tradycyjnej  (papierowej);

4) zapłata za pośrednictwem systemu płatności (imoje lub Przelewy24) - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;

5) przelew z odroczona płatnością - metoda dostępna tylko dla klientów z kontem Biznes, którym przydzielony został odroczony termin płatności. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Faktura VAT zamieszczana jest w Panelu klienta w wersji elektronicznej, umożliwiającej jej pobieranie oraz wydruk. W celu otrzymania  faktury VAT w wersji papierowej, Zamawiający powinien przesłać na adres siedziby Sprzedawcy  pisemne żądanie w tym przedmiocie.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Po bezskutecznym upływie terminu Zamówienie jest anulowane, z zastrzeżeniem odrębnych regulacji dotyczących Konsumentów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta (punkt 7 poniżej).
 3. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy mu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 4. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

§4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. W przypadku przesyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedawca kontaktuje się z zamawiającym przed realizacją zamówienia celem ustalenia sposobu oraz kosztów dostawy.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała], w dni robocze (pon. – pt.) w godzinach 7:30 – 15:30.
 4. Więcej informacji o dostawie znajduje się w zakładce „Warunki i koszty dostawy”. W przypadku przesyłek niestandardowych, tj. o dużych parametrach gabarytowych lub zawierających Towary umieszczone na palecie, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem  przed realizacją Zamówienia celem ustalenia sposobu oraz kosztów dostawy.
 5. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary  związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie  Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie  miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

  a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

§5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
  b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
  c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
  d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
  e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
  f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,

2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,

3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,

4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;

5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:

  a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;
  b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:

- Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;

- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;

- brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;

- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;

- okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,

7) odnośnie obniżenia ceny:

- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;

- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,

8) odnośnie odstąpienia od Umowy:

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;

- odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;

- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polimet.com.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji  dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online  dispute resolution), dostępnej pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi  organami. 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
 4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na końcu regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na końcu regulaminu.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

  1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  2) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://polimet.com.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://e polimet.com.pl/ bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem:

  1) z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),

  2) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

  W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu, zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług, zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Sklepu, poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe usługi, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem zmian w życie.