Biuro Obsługi Zamówień 33 497 77 77 lub sklep@polimet.com.pl

Koszyk
 
Certyfikat Uczciwy Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także  przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób,  który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu  teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  

4. Podstawowe definicje: 

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego; 

2) Sprzedawca: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko Biała, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 5470086786, REGON  070008398, KRS 0000003533 -wpis Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień; 

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej  (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez  Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu; 

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony  przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://e-polimet.com.pl/, w ramach którego  Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży  za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w  szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem; 

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym  przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym  gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu; 

8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez  Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę; 

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie  Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie; 

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków  komunikacji technicznej; 

12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez  Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim  korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych  wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub  promocjach w Sklepie;

13) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE 

 

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała  Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej sklep@polimet.com.pl, numer telefonu +48 33 4977 716. 

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych: 

1) Sklep Internetowy, 

2) Newsletter, 

3) Konto. 

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem. 

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub  innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania  (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta  poczty elektronicznej.  

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.  

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu,  typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania  tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie  z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania  lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu  przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych  poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o  świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania  dodatkowych oświadczeń stron.  

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.  

 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE 

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z  4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności: 

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób,  których dane dotyczą; 

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w  sposób niezgodny z tymi celami;  

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są  przetwarzane;  

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres  nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym  ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową  utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub  organizacyjnych, 

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów  przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; 

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i  innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  prawa. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej  przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; 

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; 

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,  usuwania; 

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony  swoich praw. 

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie  upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i  wyłącznie na polecenie Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. 

6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym  w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) firmie hostingowej, 

2) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu, 

3) dostawcy usług internetowych, 

4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, 

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych, 

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur, 

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową. 

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

 

§1. Konto. 

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących  działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając  oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych,  przekazywania informacji handlowych.  

2. Sprzedawca dokonuje weryfikacji podanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym danych  i następnie dokonuje aktywacji Konta Klienta.

3. Hasło oraz login mają charakter poufny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa hasło powinno  składać się z wielkich i małych liter, a także zawierać cyfry i znaki specjalne. 

4. Sklep oferuje dwa rodzaje Kont:

1) Konto indywidualne – dla Klientów będących Konsumentami, 

2) Konto firma (konto Biznes) – dla podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego oraz osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą). 

5. Konto indywidualne umożliwia Klientowi w szczególności: składanie zamówień, przeglądanie faktur VAT,  przeglądanie historii złożonych zamówień, dokonywanie rozrachunków z dokonanych  Zamówień.  Konto firma (Konto Biznes) umożliwia dodatkowo zamawianie Towarów dostępnych tylko na zamówienie oraz składanie zapytań ofertowych.

6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  

7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie  odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:  sklep@polimet.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA,  ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała.

§2. Newsletter 

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania  adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu,  przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. 

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję  Newsletter-a. 

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego  żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: newsletter@polimet.com.pl lub  pisemnie na adres Sprzedawcy: "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego  74, 43-300 Bielsko-Biała.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ 

 

§1. Towary 

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru  znajduje się na stronie Sklepu. 

2. Na towary udzielana jest 12 - miesięczna gwarancja za okazaniem faktury zakupu lub  gwarancja producenta. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w dokumentach  gwarancyjnych.  

3. Usługi posprzedażowe nie są świadczone. 

§2. Zamówienia i ich realizacja 

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.  

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez  rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy). 

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane  zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.  W przypadku żądania dostawy Towaru na adres inny, niż wskazany podczas Rejestracji, Klient  wpisuje nowy adres przesyłki w Formularzu Wprowadzenie nowego adresu przesyłki nie ma  wpływu na Dane znajdujące się w Panelu klienta (Konto). 

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia sprawie akceptacji Regulaminu,  przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. 

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia  składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.  8. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)  oznaczonego „Kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany  przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. 

6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) w przypadku dostępności towaru na  magazynie wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku oznaczenia dostępności towaru jako: „chwilowy brak na magazynie” lub „towar dostępny na zamówienie”czas realizacji może wynosić od 2 dni roboczych do 2 miesięcy w  zależności od dostępności towaru u producenta. 

 

§3. Płatność

1. Sprzedawca wskazuje w Sklepie ceny netto i brutto Towaru. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2  poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu  stron.  

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne  inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do  sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie  składania Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia § 4punkt 4 Regulaminu. 

3. Klient może wybrać formę płatności: 

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient  powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia  następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu; 

2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza  należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.  Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 

3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy  odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.  4. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie tradycyjnej  (papierowej);

4) zapłata za pośrednictwem systemu płatności (imoje lub Przelewy24) - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;

5) przelew z odroczona płatnością - metoda dostępna tylko dla klientów z kontem Biznes, którym przydzielony został odroczony termin płatności. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 

5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na  wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Faktura VAT zamieszczana jest w Panelu  klienta w wersji elektronicznej, umożliwiającej jej pobieranie oraz wydruk. W celu otrzymania  faktury VAT w wersji papierowej, Zamawiający powinien przesłać na adres siedziby Sprzedawcy  pisemne żądanie w tym przedmiocie. 

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Po bezskutecznym upływie terminu Zamówienie jest anulowane, z zastrzeżeniem odrębnych regulacji dotyczących Konsumentów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta (punkt 7 poniżej).

7. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy mu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§4. Dostawa 

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą  inaczej. 

2. Produkt dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać  dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.   W przypadku przesyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedawca kontaktuje się z zamawiającym przed realizacją zamówienia celem ustalenia sposobu oraz kosztów dostawy.

3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem "POLIMET" S.KIJ SPÓŁKA  JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała], w dni robocze (pon. – pt.) w godzinach 7:30 – 15:30

4. Więcej informacji o dostawie znajduje się w zakładce „Warunki i koszty dostawy”. W przypadku przesyłek niestandardowych, tj. o dużych parametrach gabarytowych lub  zawierających Towary umieszczone na palecie, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem  przed realizacją Zamówienia celem ustalenia sposobu oraz kosztów dostawy. 

5. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz  instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie  obowiązującego prawa. 

6. Sprzedawca wskazuje, że: 

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary  związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie  Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie  miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta, 

2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

§5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta 

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu  przedłużeniu. 

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji  Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.  

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub  udzielenia innych gwarancji finansowych.  

4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2  pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub  prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459  t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.  ze zm.), w tym na następujących zasadach: 

1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny  z umową, jeżeli: 

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w  umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy  zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym. 

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony  prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem  wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest  odpowiedzialny także za istnienie prawa; 

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili  przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej  samej chwili. 

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o  wadzie w chwili zawarcia umowy; 

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru,  domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na  Konsumenta; 

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed  upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym  przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli  wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru; 

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to: 

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą  na wolną od wad albo wadę usunie; 

b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać  wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,  chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez  Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów  uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a  także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób  zaspokojenia; 

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt  Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego  miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana. 

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

 

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: "POLIMET"  S.KIJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Michała Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na  adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polimet.com.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji  dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także  dokumentację fotograficzną.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.  6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: 

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online  dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL; 

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.  

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych  w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). 

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia  otrzymania Towaru.  

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie  odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.  

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych  umów, w tym: 

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia  przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy; 

3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

6) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego  płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy  użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w  tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać  się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się  je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania Towaru.  

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą. 

11. Postanowienia zawarte w punktach 2-10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://polimet.com.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie,  reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://e polimet.com.pl/ bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.  

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w następujących przypadkach:

1) zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług, 

2) zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Sklepu, 

3) poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe usługi, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

5) zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz kosztów  dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane  przed wejściem zmian w życie.

6. Sprzedawca będzie informował Klientów o zmianach Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając im rezygnację z korzystania z usług ciągłych (konto, newsletter) w sytuacji braku akceptacji zmian.


Odstapienia od umowy - wzór


Druk reklamacji - wzór